Установить android banner
Moneyman
Официальное приложение stars

Және қызмет көрсету ережесі

«Онлайн Финанс» ЖШС қарыз беру және оған қызмет көрсету ережесі

Осы Қарыз беру және қызмет көрсету ережесі (әрі қарай – Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жасалған және «Онлайн Финанс» ЖШС (әрі қарай – Серіктестік) мен қарыз алушы болып табылатын жеке тұлға (әрі қарай – Клиент) арасында туындайтын Клиенттің Серіктестіктен қарыз алуына байланысты қатынастарды реттейді.

Ережеде Қарыз шарты бойынша құқықтар мен міндеттемелер тізбесі, сонымен қатар Тараптардың Қарыз шартының талаптарын тиісінше орындауы үшін қажетті ақпарат берілген.

1 БӨЛІМ. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ТЕРМИНДЕР

Осы Ережелерде төменде көрсетілген бас әріппен жазылған терминдердің мәндері келесідей:

Акцепт – Серіктестіктің Клиента Офертасының шарттарымен келісуі, ол Қарыз сомасын аударуды немесе Қарыз шартының әрекет мерзімін ұзартуды, немесе Клиенттің Қарыз шарты бойынша берешегін қайта құрылымдауды білдіреді.

Сауалнама/Анкета – Клиент туралы деректер берілген құжат, оны Серіктестіктің сайтында тіркелген кезде Клиент өзі берген;

Сыйақы – Клиент Қарыз шартының талаптарына сәйкес қарызды пайдаланғаны үшін төлеуге жататын сома, бұл сома Негізгі қарыздың пайыздық мәнімен Серіктестікке тиесілі жылдық мөлшер бойынша есептеу арқылы анықталған.

Төлем кестесі (қайта құрылымдаусыз) – Қарыз сомасы, Қарызды төлеу тәсілі, қарызды беру және өтеу мерзімі және қарыз бойынша Сыйақы, Клиенттің төлеуі тиіс сома (кезекті төлемдер күні мен мөлшері) туралы ақпарат көрсетілетін құжат.

Ақша аударымы – Серіктестіктің Клиентке оның банкілік шотына ақша аударуы.

Қарыз шарты (әрі қарай мәтін бойынша да солай – Шарт) – Серіктестік пен Клиент арасындағы Клиентке Серіктестіктің Клиент Офертасын Акцепттеу жолымен Клиентке Қарыз беру туралы шарт.

Берешек – Клиенттің Шарт бойынша Серіктестікке төлеу тиіс барлық ақша сомасы, оған Негізгі қарыз сомасы, есептелген, бірақ қарызды пайдаланғаны үшін төленбеген Сыйақы, комиссиялар, айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздықтар және осы Ережеде және / немесе Қарыз шартында қарастырған өзге төлемдер кіреді.

Қарыз — Қазақстан Республикасының валютасындағы (теңгемен) Серіктестік Қарыз шартының талаптарын сәйкес Клиентке төлемділік, мерзімділік, қайтымдылық шарттарымен кәсіпкерлік әрекеттерді жүзеге асыруға байланысты емес тұтынушылық мақсаттарға берген ақша.

Тапсырыс – Серіктестік белгілеген форма бойынша жасалған, Клиенттің Серіктестікке Қарыз беру туралы Оферта түріндегі ұсыныс көрсетілген құжат.

Клиенттің Жеке Кабинеті – Серіктестік пен Клиенттің Клиентке Қарыз беруге және оны қайтаруға байланысты барлық сұрақтар бойынша өзара әрекетінің электрондық механизмі.

Клиент – СеріктестікКлиент жасаған Тапсырыста мазмұндалған ұсыныс (Оферта) негізінде Қарыз шартын жасасқан жеке тұлға.

Жаңа  Клиент – осы Ережелердің шарттарына сәйкесСыйақы мөлшерлемесімен Акция бойынша Серіктестікпен Қарыз Шартын алғаш рет жасаған Клиент.

Серіктестік – «Онлайн Финанс» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 131040003706, мемлекеттік тіркеу нөмірі 5505-1910-02-ТОО (ИУ) күні 08.10.2013, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050000,  Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98, 5 қабат, 1 Блок 1 «А» Литері.

Негізгі Қарыз — Клиент берешегінің сомасы, Клиент Серіктестіктен Тараптардың арасында жасалған Қарыз шарты аясында Клиентке қайтарылмаған (өтелмеген) ақша сомасы.

Оферта – Клиенттің Клиент Серіктестікке берген Тапсырыста көрсетілген Қарыз шартын жасау туралы ұсынысы, онда Клиенттің Серіктестікке осы Ережеде мазмұндалған талаптарға сәйкес Қарыз Шартын жасау туралы немесе Қарыз Шартының әрекет мерзімін ұзарту туралы ұсыныс болады.

Потенциалды Клиент – Серіктестікпен Қарыз шартын жасауға ниет білдірген жеке тұлға.

Құпиялық Саясаты – Серіктестіктің ішкі құжаты, осы құжатқа сәйкес Серіктестікте Клиенттің және Потенциалды Клиенттің дербес деректерін сақтау және өңдеу жүзеге асырылады.

Қайта құрылымдау – Қарыз шартының талаптарын өзгерту, атап айтқанда: Қарыз беру мерзімін (оны ұзарту), Қарызды пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемесін, Клиенттің орын алған Берешегінің мөлшерін, сонымен қатар Төлем кестесін жасау.

Сайт – Серіктестіктің интернет-беті, оның орналасқан мекен-жайы: www.qa-delivery-kz-master.moneyman.ru;

Шот –  Клиенттің банкілік шоты, оған Офертаға, Қарыз шартына және осы Ережеге  сәйкес Қарыз сомасы аударылады (банк деректемелерімен бірге банк шотының нөмірі).

Осы Ережеде көрсетілген терминдер Тапсырысқа, Қарыз Шартына, Акцепте көрсетілген Офертаға және Клиент пен Серіктестік арасында осы Ережелерге байланысты туындайтын қатынастарға байланысты өзге құжаттарға таралады, егер құжаттың өзі басқаша түсінік бермесе.

2 БӨЛІМ. ҚАРЫЗ АЛУ ҮШІН ӨТІНІШ ТҮСІРУ ТӘРТІБІ

2.1. Серіктестік Қарыз алуға тапсырысты тек келесі талаптар сақталған жағдайда ғана қарайды:

2.1.1. Потенциалды Клиент ҚазақстанРеспубликасының азаматы болып табылады;

2.1.2. Потенциалды Клиент 18 (он сегіз) жасқа толған;

2.1.3. Потенциалды Клиенттің Қазақстан Республикасы аумағындағы тұрақты тіркеуі бар.

2.2. Шарт Серіктестіктің Клиент Офертасын Акцептеу жолымен жасалады.

2.3. Оферта Серіктестік белгілеген және Серіктестік Сайтында орналасқан формада жасалады.

2.4. Серіктестікке бірінші рет Қарыз алуға Оферта жолдаған Клиентке Қарыз беру 75000 (жетпіс бес мың) теңгеден аспайтын мөлшерде беріледі. Бұрын Серіктестікпен Қарыз шартын жасасқан және Шартта белгіленген мерзімдерді тиісінше және толық көлемде орындаған, яғни өз міндетін мерзімінде орындаған Клиент екінші қайтара (екінші рет және одан артық мәрте) өтініш түсірген жағдайда 200 000 (екі жүз мың) теңге мөлшерінде Қарыз берілуі мүмкін.

2.5. Қарыз Шартының сомасы мен әрекет ету мерзімін Клиент Офертада өз бетінше көрсетеді.

2.6. Клиент берілген Қарыз сомасын қайтаруға және Қарызды пайдаланғаны үшін есептелген Сыйақыны Шарт белгіленген мерзімде төлеуге міндеттенеді.

2.7. Қарыз алғысы келетін Потенциалды Клиент Сайтта Сайтқа орналастырылған Сауалнаманы толтыру жолымен тіркелуі тиіс. Бұл ретте Потенциалды клиент Серіктестікке келесі ақпаратты беруге келіседі: тегін, атын, әкесінің атын, жынысын, туған күні мен жерін; жеке куәлігінің деректерін, ЖСН; тұрғылықты мекен-жайы және қандай негізде тұрады (жалға алған, немесе тұрын үй Потенциалды клиенттің меншік мүлігі), отбасылық жағдайы, балаларының саны, білім дәрежесі; жұмысы туралы мәлімет; айлық табысының мөлшері; келесі еңбекақы алатын күні; тұрғылықты аймағы; нақты тұрғылықты мекен-жайы; тіркелген мекен-жайы; осы мекен-жайда тұрған уақыты; телефон нөмірі; үй телефонының нөмірі (бар болса); жұмыс телефонының нөмірі (бар болса); электрондық поштасы.

2.8. Сауалнаманы толтырғанда Клиент Қарыз алу тәсілін өз бетінше таңдайды, ол үшін қажетті жолды толтырады (оның ішінде банк шотының нөмірі, банк атауы, банк картасының нөмірі, «Қазпошта» АҚ-дағы шот нөмірі).

2.9. Потенциалды Клиент келесілермен келіседі:

2.9.1. Серіктестік оның дербес деректеріне өңдеу жасайды, ол еркімен, өз бетінше өз мүддесі үшін оларды Серіктестікке Сайт арқылы SMS-хабарлама түрінде, ауызша және жазбаша түрде Қазақстан Республикасының дербес деректерді қорғау туралы заңнамасына сәйкес кез келген байланыс құралын пайдалана отырып, береді. Бұл жағдайда дербес деректерді өңдеу дегеніміз Серіктестікпен жасалған Қарыз шарты аясында Серіктестіктің Шарт бойынша мерзімі кешіккен берешегін өндіруге бағытталған әрекеттер жасау мақсатында дербес деректерді жинауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, қолма-қол ақша жасауға, блоктауға және жоюға бағытталған әрекеттер түсініледі.

2.9.2. Дербес деректерді Қарыз шартын жасау немесе Қарыз беруден бас тарту мақсаттары үшін пайдалануға, сонымен қатар кейіннен сотты немесе сотқа дейінгі тәртіпте Қарыз шартына сәйкес тиісті соманы өндіріп алу үшін, егер Клиент Қарыз шарты бойынша өз міндеттемелерін бұзған болса.

2.9.3. Серіктестік барлық алынған дербес деректерді Клиент Қарыз шарты бойынша өз міндеттемелерін толық тиісінше орындаған сәтке дейін пайдалануға құқылы. Потенциалды Клиент Серіктестіктен жарнама материалдары мен Серіктестік қызметі мен акциялары туралы ақпаратты алуға келіседі.

2.9.4. Серіктестік кез келген үшінші тұлғалардан төлем қабілеттілігін анықтау мақсатында Клиент туралы ақпарат сұрауға құқылы.

2.9.5. Серіктестік кредиттік бюролардан Клиент туралы мәліметтер алуға және кредиттік бюроға Серіктестіктің Клиент туралы кредиттік есебін беруге Клиенттің келісімін алған. Кредиттік бюроны таңдау құқығы Серіктестікке беріледі.

2.10. Потенциалды Клиент толтырылған байланыс деректерінің шынайылығын Серіктестіктің Сайтындағы Клиенттің жеке кабинетінде Серіктестік Потенциалды Клиентке Сайтта Сауалнама толтырған (тіркелген) кезде Клиент көрсеткен оның ұялы телефонына жіберілген арнайы кодты енгізу арқылы растауы тиіс.

2.11. Егер Потенциалды Клиент осы Саясатта көрсетілген шарттармен Қарыз алуға келіссе, ол өз келісімін Шартқа қол қою арқылы растауы тиіс, және келіскен жағдайда Серіктестікке Серіктестік Сайтындағы Клиенттің Жеке кабинетінің механизмін пайдалана отырып, Оферта жібереді.

2.12. Клиент пен Серіктестік Қарыз Шартымен танысып болып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 395 бабының қағидаларына сәйкес Офертаға қатысты келесілерге келісті:

1) онда көрсетілген Клиентті сәйкестендіруші ақпаратпен (Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің деректер, ЖСН, Клиенттің тіркелген жері, ұялы телефонының нөмірі, электрондық поштасының мекен-жайы).

2) арнайы кодпен расталған (Серіктестік Потенциалды Клиентке Клиент Сайттағы Сауалнаманы толтырғанда (тіркелгенде) көрсеткен ұялы телефонға жіберген код)
Оферта Клиент өз қолымен қойған қолтаңбаның баламасы арқылы тиісінше қол қойған деп саналады (сәйкестендіруші ақпараттардың жиынтығымен).

2.13. Серіктестік алған Офертаны Потенциалды Клиент қайта шақыртып ала алмайды. Егер Потенциалды Клиент Серіктестік Офертаны Акцептегеннен кейін және Қарыз сомасы Потенциалды Клиентке аударылып қойғаннан кейін қарыздан бас тартатын болса, Потенциалды Клиент Серіктестік қарыз берген сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Серіктестікке Қарыз сомасын және Қарыз шартында белгіленген барлық төлемдерді Серіктестіктің банкілік шотына қайтарады. Потенциалды Клиент тарапынан осы тармақта көрсетілген талаптарды бұзу Потенциалды Қарыз алушының Қарыз шартымен келісу фактісін білдіреді және Потенциалды Қарыз алушының Қарыз шартында қарастырылған қарыз талаптарын орындау міндеттілігіне алып келеді.

2.14. Серіктестік Клиент ұсынған Офертаны Акцептеген сәтке дейін осы Ережеде қарастырылған қызметті көрсетуге және міндеттемені көтеруге міндетті емес.

2.15.1. Товарищество вправе раскрывать такому третьему лицу, а также его агентам и иным уполномоченным им лицам необходимую для совершения такой уступки информацию о Займе, Задолженности, Клиенте, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы по Займу, в том числе Заявку;

2.16. Товарищество вправе в одностороннем порядке изменять условия Оферты/Договора займа в сторону их улучшения для Клиента.

2.15. Серіктестік Шарт бойынша өз құқығын толығымен немесе ішінара кез келген үшінші тұлғаға беруге құқылы, бұл ретте:

2.15.1. Серіктестік мұндай үшінші тұлғаға, сонымен қатар оның агенттері мен өзге уәкілетті тұлғаларына Қарыз, Берешек, Клиент туралы мұндай құқық беруді жасау үшін қажетті ақпаратты ашуға құқылы, сонымен қатар мұндай тұлғаларға Қарыз бойынша тиісті құжаттарды, оның ішінде Тапсырысты беруге құқылы.

2.15.2. Серіктестік немесе Серіктестік Шарт бойынша өз құқығын толығымен немесе ішінара берген кез келген үшінші тұлға, сонымен қатар оның агенттері мен өзге уәкілетті тұлғалары Клиентке жасалған құқық беру туралы хабарлама жолдайды / тапсырады (Серіктестіктің Шарт бойынша өз құқықтарын бергені туралы тиісті құжаттарды қосымша береді), және талап етудің жол берілген құқықтарға қатысты төлемдерді жүзеге асыратын шоттарды көрсетеді. Бұл жағдайда Клиенттің талап етудің берілген құқықтары бойынша өз міндеттемелерін орындауын Клиент тиісті хабарламада көрсетілген шотқа және көрсетілген тәртіпте жүзеге асырады.

2.16. Серіктестік Офертаның / Қарыз шартының талаптарын бір жақты тәртіпте Клиент үшін жақсарту жағына қарай өзгертуге құқылы.

3 БӨЛІМ. ТАПСЫРЫСТАРДЫ ҚАРАУ ТӘРТІБІ

3.1. Серіктестік Потенциалды Клиент Офертада көрсеткен мөлшерде және талаптармен Қарыз беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді Потенциалды Клиент Серіктестікке Оферта жолдаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей қабылдайды.

3.2. Қарыз беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді СеріктестікПотенциалды Клиент тапсырған Оферта негізінде, сонымен қатар Потенциалды Клиент тапсырған Сұраныста көрсетілген қосымша ақпарат негізінде қабылдайды.

3.3. Серіктестік Потенциалды Клиентке келесі жағдайларда Қарыз бермеуге құқылы:

3.3.1. Серіктестікте Қарыз мерзімінде қайтарылмайды деген негіз болса, өйткені Клиент тапсырған ақпарат / Серіктестікке белгілі болған ақпарат Клиенттің ықтимал төлем қабілетсіздігі туралы мәлімет берді.

3.3.2. Потенциалды Клиент туралы деректердің осы Ережеде белгіленген Қарыз беру шарттарына сәйкеспеуі;

3.3.3. Потенциалды Клиент тапсырған ақпарат шынайы болып табылмаса.

3.3.4. наличие у Потенциального Клиента непогашенной задолженности перед Товариществом за ранее предоставленный Заем (в том числе задолженности по Займу, срок возврата которого не наступил на момент обращения Клиента за повторным Займом);

3.3.5. Клиенттің кредиттік тарихында Клиенттің үшінші тұлғалар алдандағы өз міндеттемесін тиісінше орындамағаны туралы мәлімет болса.

3.4. Серіктестік Потенциалды Клиентке Қарыз беру немесе беруден бас тарту туралы шешімді кез келген қол жетімді тәсілмен, оның ішінде Потенциалды Клиент көрсеткен электрондық поштаның көмегімен хабарлайды.

3.5. Серіктестік Қарыз беру туралы шешім қабылдау мақсатында келесілерді сұрауға құқылы, ал Потенциалды Клиент Серіктестіктің келесі мекен-жайына құжат түпнұсқасының сканерленген нұсқасын жіберу тиіс: support@moneyman.kz

3.5.1. жеке басын растайтын құжат;

3.5.2. қағаз тасымалдаушыда қол қойылған Клиенттің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроға беруге Келісімі.

3.5.3. қағаз тасымалдаушыда қол қойылған Клиенттің ол туралы кредиттік бюродан ақпарат алуға Келісімі.

4 БӨЛІМІ. ҚАРЫЗ БЕРУ ТӘРТІБІ

4.1. Серіктестік Потенциалды Клиентке Қарыз беру туралы шешім қабылдаған жағдайда Серіктестік Клиентке Офертада көрсетілген Қарыз Сомасын Клиенттің Шотына бір мәрте аудару түрінде Клиентке қарыз береді.

4.2. Серіктестіктің ақша аударуы Серіктестік Қарыз беру туралы оң шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады.

4.3. Клиентке ақша берген сәт ретінде Қарыз сомасын Клиент Шотына аударған уақыт саналады.

4.4. Қарыз сомасын аудару Офертаны Акцептеу болып табылады, ал Соманы аударған күн осы Ереженің 4.3 тармағына сәйкес – Қарыз шарты жасалған күн болып саналады.

4.5.Серіктестік пен Клиент арасында жасалған Қарыз Шарты бойынша барлық жүргізілген төлемдер тек қолма-қол ақшасыз түрде жүзеге асырылады.

5 БӨЛІМ. СЫЙАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ

5.1. Шартта белгіленген жағдайларда Қарызды пайдаланғаны үшін Клиент Серіктестікке осы Ереженің 5.4. т. сәйкес Қарыз шартында белгіленген мөлшерде Сыйақы төлеуге міндетті.

5.2. Қарызды пайдаланғаны үшін Сыйақы осы Ереженің 4.3 т. сәйкес Қарыз алған күннен кейінгі келесі күннен бастап, Қарызды қайтаратын күнге дейін (сол күнмен қоса) Қарыз сомасының қалдығына есептеледі.

5.3. Қарызды пайдаланғаны үшін Сыйақыны санағанда бір жылдағы күндер саны 365 күнге тең деп алынады.

5.4. Қарызды пайдаланғаны үшін Берешек соманы есептеу үшін қолданылатын Сыйақы Қарыз Шартында көрсетіледі. Бұл ретте, Қарыз шарты бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі, берілген Қарыздың сомасының жүз пайызынан аса алмайды, оның ішінде Қарызды қайтару мерзімі өзгерген жағдайда, ал қарыз алушының Қарыз Шарты бойынша барлық төлемдері, оған қоса, сыйақының, тұрақсыздықтың (айыппұлдар, өсымақылар), комиссиялары мен Қарыз Шартында қарастырылған басқа да төлемдері, Қарыз затын қоспағанда, жиналғанда Қарыз Шартының әрекет ету мерзімінің барлығында берілген Қарыз сомасынан аса алмайды.

6 БӨЛІМ. ҚАРЫЗ СОМАСЫН ҚАЙТАРУ

6.1. Қарыз сомасын қайтару Офертада белгіленген Қарыз мерзімі аяқталған соң бір мәртелік төлеммен жүзеге асырылады және оған Негізгі қарыз немесе Негізгі қарыз және есептелген сыйақы немесе осы Ереженің 5 Бөлімінде белгіленген тәртіпке сәйкес Негізгі қарыз бен Қарызды ұйымдастыру және қызмет көрсету үшін комиссия кіреді.

6.2. Осы Ережеде мазмұндалған талаптармен берілген Қарызды Клиент толығымен немесе ішінара мерзімінен ерте Клиентке ақша берілген күннен бастап, осы Ережелердің 2.13. т. Сипатталған жағдайларды есептемегенде, 5 (бес) жұмыс күні өткеннен ерте емес уақытта өтей алады.

6.3. Қарызды мерзімінен ерте өтеу бір мәртелік төлеммен жүзеге асырылады және оған Негізгі қарыз немесе Негізгі қарыз және Сыйақы немесе осы Ереженің 5 Бөлімінде белгіленген тәртіпке сәйкес Қарыз сомасын мерзімінен бұрын жабу күнге есептелген Негізгі қарыз бен Қарызды ұйымдастыру және қызмет көрсету үшін комиссия кіреді.

6.4.Егер Серіктестік мерзімінен ерте өтеу сомасын толық көлемде алмаған болса, Қарыз шартының талаптары әрекет етеді, бұл ретте Клиенттің берешекті өтеу есебінен ақша енгізбеуі берешекті мерзімінен ерте өтеу талаптарының тоқтауына теңестіріледі.

6.5. Клиент Серіктестіктің пайдасына үшінші тұлғалар арқылы ақша аударғанда төлемді кешіктіру қатеріне ұшырайды. Төлемнің кешігуіне жол бермеу мақсатында Серіктестік берешек соманы уақытында енгізуді ұсынады.

6.6. Қарызды қайтару күні ретінде Серіктестіктің шотына Берешек сома аударылған күн саналады.

6.7. Серіктестік Клиенттен түскен ақшаны Қарыз шарты бойынша Берешекті өтеуге келесі кезектілікпен жолдайды:

6.7.1. Стандартты Қарыз шарты бойынша, Жаңа Клиенттермен жасалған Шарттарды қоса алғанда:

1) Шарт бойынша Клиенттің міндеттемесін өтеуге байланысты Серіктестіктің шығындары.

2) Қарыз қайтарылуы тиіс болған күннен кейінгі күннен бастап және ол нақты қайтарылған күнге дейінгі есептелген Сыйақы.

3) Қарыз берілген күннен бастап ол қайтарылуы тиіс болған күнге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы.

4) осы Ереженің 7.1. т. сәйкес тұрақсыздық сомасы.

5) Негізгі қарыз.

6.7.2. Сыйақысы тыянақталған Қарыз шарттары бойынша:

1) Қарыз Шарты бойынша Клиенттің міндеттемесін өтеуге байланысты Серіктестіктің шығындары.

2) Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия сомасы;

3) осы Ереженің 7.1 тармағына сәйкес тұрақсыздық сомасы;

4) Негізгі қарыз.

6.8. Егер Клиент Қарыз шартының әрекет мерзімін ұзартуды қаласа ол Қарыз мерзімі аяқталғанға дейін Серіктестікке Серіктестіктің Сайтындағы Жеке кабинет сервисін пайдаланып қалыптастырылған Қарыз шартын пролонгациялау (ұзарту) туралы ұсыныс жолдауға құқылы. Қарыз шартын пролонгациялау (ұзарту) шарты Клиенттің Қарыз сомасының (Негізгі қарыздың) әр пролонгацияланған (ұзартқан) әр күн үшін 1,5% комиссия төлеу болып табылады.
Көрсетілген ақша (тұрақсыздық) Серіктестіктің банкілік шотына түскен сәттен бастап және Серіктестік олардың түскенін растаған сәттен электрондық поштамен тиісті хабарлама немесе SMS-хабарлама жолдау арқылы (Қарыз шартын ұзарту туралы Офертаны Акцептеу) Қарыз шарты Клиент Офертада көрсеткен мерзімге ұзартылды деп саналады. Клиенттің Қарыз шартын ұзарту құнын төлеуі бір мәртелік төлеммен Клиент Қарыз шартын ұзартуға Оферта жолдаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылуы тиіс.
Бұл жағдайда Қарыз сомасы мен Қарызды пайдаланғаны үшін Сыйақыны қайтаратын күн 28 (жиырма сегіз) күнтізбе күнінен аспайтын мерзімге ауыстырылуы мүмкін. Ұзартуды шексіз мәрте жүзеге асыруға болады.

6.9. Егер Клиент Қарыз сомасын немесе Қарыз сомасы мен Қарызды пайдаланғаны үшін Сыйақыны қайтару немесе Қарыз сомасын және Қарызды ұйымдастыру және қызмет көрсету үшін комиссия бойынша міндеттемесін бұзған жағдайда және бұл мерзім бұзу 90 (тоқсан) күннен артық болса Клиент Сайттағы Жеке кабинеті сервисін пайдаланып, Серіктестікке Берешекті қайта құрылымдау туралы ұсыныс жіберуге құқылы. 1 (бір) жұмыс күні ішінде Клиент Берешек соманың 5% мөлшерінде төлем жасауы тиіс. Қайтақұрылымдауға Офертаны Серіктестік Клиент оны жіберген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Серіктестіктің Клиентке Клиенттен жоғарыда аталған ақшаның түскенін растайтын электрондық поштамен немесе SMS-хабарламамен (қайта құрылымдау туралы Офертаны Акцептеу) хабарлама жолдау жолымен акцептейді.

6.10. Қайта құрылымдауға Оферта жіберілген күннен бастап және Клиент Қарыз шарты бойынша өз міндеттемесін толығымен орындаған сәтке дейін есептелген мерзім ішінде Қарызды пайдаланғаны үшін Клиент Серіктестікке Қарызды пайдаланған әр күн үшін Негізгі қарыз сомасының 0,1% төлейді.

6.11. Қарыз шартының әрекетін ұзарту мерзімін қайта құрылымдаған кезде Клиент өз бетінше белгілейді, барақ ол 6 (алты) күнтізбе күнінен артық болмауы тиіс.

6.12. Клиент қайта құрылымдау кезеңінде Берешекті өтеу тәсілдерінің 1 (біреуін) таңдауға құқылы:

а) ай сайынғы төлемдер,

б) екі аптада 1 (бір) рет жасалады,

в) апта сайын жасалатын төлемдер.

6.13. Қайтақұрылымдау кезеңіне осы Ереженің 5.4. т. белгіленген мөлшердегі Сыйақы, сонымен қатар осы Ереженің 5 7 бөлімінде белгіленген айыппұл санкциялары Клиент қайта құрылымдауға Офертаны жолдаған күннен бастап есептелмейді.

6.14. Егер Клиент Ереженің 6.9. т. сәйкес қайта құрылымдауға Оферта жолданған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде 5% (бес) төлемді жүзеге асырмаған болса, Сыйақы мен айыппұл санкциялары есептеледі және Клиенттің толық көлемде төлеуіне жатады, ал Клиенттің қайта құрылымдау туралы Офертасы Серіктестіктің Акцептеуіне жатпайды.

6.15. Егер Клиент Төлем кестесінде белгіленген төлем тәртібін бұзған болса және Берешекті ішінара ғана өтесе, онда Төлем кестесіне сәйкес төлем жасалуы тиіс болған күннің ертеңгі күнінен бастап, Клиент Берешекті төлеу бойынша өз міндеттемесін орындаған күнге дейін (сол күнмен қоса) Берешектің төленбеген бөлігіне айыппұл есептеледі (осы Ереженің 7 бөліміне сәйкес).

6.16. Егер Клиент 15 (он бес) күнтізбе күні ішінде Төлем кестесінде белгіленген төлем тәртібіне сәйкес ешқандай төлем жасамаса Серіктестік Берешектің қалған сомасын түгел қайтаруды талап етуге құқылы.

6.17. Серіктестік Қарыз сомасын және қарызды пайдаланған бүкіл мерзім үшін Сыйақыны және шарт талаптарына сәйкес төлеуге жататын өзге сомаларды да келесі жағдайларда толық көлемде өндіріп алуды мерзімінен ерте талап етуге құқылы:

6.17.1. Клиент кез келген төлемнің мерзімін кешіктіргенде;

6.17.2.егер Клиент сот процесіне жұмылдырылған болса;

6.17.3. Клиент өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда;

6.17.4. Клиент тапсырыс берген кезде Жалған мәліметтер берген және ол Серіктестікке мәлім болған жағдайда.

6.18. Серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған Серіктестікке тиесілі ақшаны қайтару бойынша өзінің құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін қажетті барлық шараларды қолдануға құқылы. Осымен байланысты Серіктестік жүргізген барлық шығындар, Клиенттің мойнына жүктеледі.

6.19. Егер Клиент Қарыз шарты бойынша төлемді толығымен немесе ішінара мерзімінде жасамаған болса, Серіктестік Клиенттің төлем мерзімін кешіктіруі туралы ақпаратты Серіктестікпен ақпарат беру туралы шарт жасасқан тиісті кредиттік бюроға береді.

7 БӨЛІМ.  КЛИЕНТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Егер Клиент белгіленген Қарыз бойынша төлем мерзімін бұзған болса, онда Серіктестік Қарыз шартын жасаған Клиенттен тұрақсыздық төлеуді талап етуге құқылы, тұрақсыздық 5 000 (бес мың) теңге айыппұл мен кешіктірген әр күнге кешіктірілген берешек сомасынан 0,5% көлемде өсімақыны төлеуді талап етуге құқылы, бірақ ол жылына берілген қарыз сомасының он пайызынан аспауы керек. Тұрақсызды төлеу Клиенті Қарызды және Қарызды пайдаланғаны үшін Сыйақыны қайтару бойынша міндеттен босатпайды.

7.2.Клиент Қарызды өтеу мерзімін 2 (екі) аптадан артық мерзімге кешіктірген жағдайда СеріктестікКлиенттен сотсыз тәртіпте берешекті өндіру үшін коллекторлық агенттікке немесе өзінің заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгінуге құқылы.

7.3. Клиент Қарызды өтеу бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін бұзғаны үшін Серіктестік өз қалауы бойынша Клиенттің келісімінсіз өзінің құқықтарын үшінші тұлғаға беруге құқылы, бұл жағдайда құқықтарын беру (цессия) шартын жасайды, сонымен қатар кредиттік бюроға да ақпарат береді.

7.4. Клиент Қарызды өтеу мерзімін 90 (тоқсан) күннен артық мерзімге кешіктірген жағдайда Серіктестік төленбеген сомаға Сыйақы есептеуді тоқтатуға құқылы.

8 БӨЛІМ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

8.1. Серіктестік пен Клиент арасында туындауы ықтимал даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі.

8.2. Егер Тараптар келіссөздер барысында келісімге келе алмаған болса, онда Тараптардың жазбаша келісімі бойынша (Қарыз шарты талаптарына сәйкес) дау Еуразиялық Экономикалық Арбитраждық сотында қарауға жатады:
Бұл ретте Еуразиялық Экономикалық Арбитраждық сотының шешімі түбегейлі болып табылады.

8.3. Серіктестік пен Клиент Клиент Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда және Серіктестік сот органдарына шағымданған жағдайда Клиенттен Берешекті бұйрықтық өндіріс тәртібінде өндіріп алу процедурасы (сот бұйрығын шығару) қолданылатынына келісті.

8.2. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров, то спор по письменному соглашению Сторон (в соответствии с условиями Договора Займа) подлежит рассмотрениюв Евразийском Экономическом Арбитражном суде.

9 БӨЛІМ. ЕРЕЖЕЛЕРДІ БЕКІТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ ТӘРТІБІ

9.1. Осы Ереже, сонымен қатар оған жасалған кез келген өзгерістер мен толықтыруларды Серіктестіктің Бас директоры бекітеді және барлық мүдделі тұлғалар танысу үшін Серіктестік Сайтына орналастырылады.

Рейтинг пользователей для данного продукта
star
star
star
star
star
5
Және қызмет көрсету ережесі - qa-delivery-kz-master.moneyman.ru
183 голоса